کارپوریټ البوم

Liyuan Battery Industrial Park

د ليو يوان بيټرۍ صنعتي پارک

Liyuan Battery started its work with great success

ليو يوان بيټرۍ په ډير برياليتوب سره خپل کار پيل کړ

Liyuan battery office style

د لیوآن بیټرۍ دفتر سټایل

Liyuan Battery Office

د Liyuan بیټرۍ دفتر

Power Source Office

د بریښنا سرچینې دفتر

Liyuan Battery Culture Wall

د Liyuan بیټرۍ کلتور دیوال

Liyuan Culture Wall

د ليو يوان کلتوري ديوال

Liyuan battery roll core area

Liyuan د بیټرۍ رول اصلي سیمه

Liyuan battery welding area

Liyuan د بیټرۍ ولډنګ سيمه

Liyuan battery testing room

د Liyuan د بیټرۍ ازموینې خونه