د ټیم سټایل

Power Source Team

د بریښنا سرچینې ټیم

Liyuan annual meeting style

د ليو يوان کلنۍ غونډې سټایل

Liyuan team annual meeting style

د لیو یوان ټیم کلنۍ غونډې سټایل

Group photo of Liyuan team

د ليو يوان د ټيم ګروپ عکس

Group photo of Liyuan team2

د ليو يوان د ټيم ګروپ عکس

Liyuan Team Fire Drill

د لیو یوان ټیم د اور وژنې تمرین

Liyuan team style

د لیو یوان ټیم سټایل

Liyuan Fire Drill

ليوآن د اور وژنې مشق